Despre noi

Ocolul Silvic Alpina Borșa RA

Ocolul Silvic Alpina Borșa este structură proprie de specialitate, similară cu cele ale statului, care se înființează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică a orașului Borșa, pe baza amenajamentelor silvice și a normelor tehnice specifice.

Ocolul Silvic Alpina Borșa

Ocolul Silvic Alpina Borșa poate prelua în administrare păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, proprietate a persoanelor juridice și fizice.

Obiectivele principale sunt:
• paza și gospodărirea durabilă în regim silvic a pădurilor;
• integritatea și gospodărirea durabilă a suprafețelor forestiere;
• producerea unei game variate de sortimente lemnoase;
• valorificarea în condiții de eficiență economică a produselor nelemnoase specifice fondului forestier;
• protecția împotriva poluării;
• protecția terenurilor cu pante mari și a solurilor;
• asigurarea unui cadru piesagistic deosebit în jurul orașului Borșa - stațiune turistică de interes național.

Temei legal înființare:
• Ordonanță Guvernuluinr. 96/1998 - republicată - privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
• Hotărâre Guvernuluinr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea și funcționarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și a celor proprietate privată;
• Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România;
• Ordin nr. 196/2006 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și pentru autorizarea personalului silvic;
• Hotărârea Consiliului Local al orașului Borșa nr. 1/2006 - privind înfințarea Ocolului Silvic Alpina Borșa, cu modificări și completări ulterioare.

Conducerea Ocolului Silvic Alpina Borșa RA se asigură de către:
• Consiliul de Administrație;
• Seful Ocolului Silvic Alpina Borșa RA.

Organigrama și statul de funcții aferent anului 2019 prevedea un număr de 21 de posturi.


Cascada Cailor

Ocolul Silvic Alpina Borșa